ANUNT LANSARE PROCEDURA DE SELECTIE EXPERTI REDACTARE SI EDITARE – Proiect ”Bugetarea pe bază de gen în politicile publice”-

ian. 22, 2019 | Bugetarea de gen

În perioada 05.06.2018 – 04.10.2019, Fundația Corona, in parteneriat cu Fundația Centru de Mediere si Securitate Comunitara din Iași si Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, implementează proiectul „Bugetarea pe bază de gen în politicile publice” (cod SIPOCA/ MySMIS: 359/111319).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Proiectul are ca obiectiv general – Creșterea capacității ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern in domeniul bugetarii pe baza de gen, vizând alocarea corespunzătoare a resurselor financiare ținând cont de dimensiunea de gen.

Selecția și cooptarea în echipa de implementare a proiectului a unui expert pentru activitatea de redactare și editare este necesară pentru elaborarea și editarea publicației de promovare a propunerilor de politici publice alternative formulate de ONG-uri în domeniul bugetării pe bază de gen și se realizează conform prevederilor cererii de finanțare, in cadrul activității 2.3 Realizare si diseminare publicație cu propunerile de politici publice alternative formulate de ONG-uri

Conform prevederilor cererii de finanțare, prevăzute la capitolul 2.3 Realizare si diseminare publicație cu propunerile de politici publice alternative formulate de ONG-uri, culegerea, cuprinzând cele 20 de propuneri de politici publice alternative în domeniul bugetării pe bază de gen transmise de către ONG-urile participante la proiect, presupune o supervizare de specialitate din, cel puțin, următoarele perspective:

– încadrarea teoretica în domeniul de acțiune specific politicii respective

– abordarea și expunerea coerenta și echilibrată a aspectelor teoretice în raport cu operaționalizarea conceptelor propuse.

– acuratețea limbajului specific, proprietatea termenilor

–  acuratețea referințelor tehnice si legislative

 

Cerințe generale de participare la selecție pentru candidați

Pentru înscrierea în procesul de selecție, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții generale de participare:

  1. a) cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European cu reședința în România;
  2. b) are capacitate de exercițiu deplină;
  3. c) îndeplinește condițiile de studii superioare, finalizate prin diplomă;
  4. d) nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face/care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Atribuții și cerințe specifice poziției de Expert redactare

Atribuții in cadrul proiectului:

– Răspunde de editarea publicației (statutul de „bun de tipar” pentru publicație) care include cele mai bune 20 de propuneri de politici publice alternative.

– Comunica cu experții (Sociolog și Expert politici publice) parteneriatului.

– Preia părțile introductive teoretice și cele 20 de propuneri de politici publice în forma brută.

– Realizează un concept/draft al publicației și îl transmite spre consultare experților parteneriatului –Sociolog si Expert politici publice.

– Realizează corectarea, asamblarea, editarea informațiilor – părțile introductive teoretice si cele 20 de propuneri publice alternative.

– Consultă periodic experții (Sociolog și Expert politici publice) parteneriatului pentru agrearea formatului și conținutului publicației.

– Predă publicația în format „bun de tipar” către Solicitant.

– Raportează activitățile conform cerințelor finanțatorului.

 

Cerințe specifice (care trebuie sa reiasă din CV-ul și din documentele doveditoare atașate la dosarul de candidatură):

-Expertiza în domeniul egalității de gen

-Expertiza în domeniul egalității de șanse

-Experiența în activități pe domeniul egalității de gen

-Experiența în activități pe domeniul egalității de șanse

-Experiența în elaborarea de materiale/publicații/articole pe tematica proiectului

-Experiența în implementarea de proiecte

 

Depunerea dosarelor de candidatura

Candidații care doresc sa participe la selecția pentru postul de Expert redactare si editare publicație vor depune pana la data de 28 ianuarie 2019, orele 16.00, un dosar cuprinzând următoarele documente:

  • CV în format Europass semnat pe fiecare pagină de candidat, în original (CV-ul trebuie sã conţinã obligatoriu date de contact valide – adresa de e-mail și numãr de telefon);
  • Documente doveditoare ale studiilor și experienței/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, recomandări, portofoliu de lucrări, alte documente doveditoare, după caz – certificate conform cu originalul).

 

Depunerea dosarelor poate fi făcută

  • via e-mail* pe adresa office@fundatiacorona.ro
  • personal, la sediul Fundației Corona, Iasi, str. Păcurari nr 21

Atentie!

Dosarele care, din varii motive, ajung după expirarea termenului limită de depunere nu vor intra în procedura de selecție.

 

*   În cazul în care documentele menționate sunt transmise prin e-mail, acestea vor fi scanate cu toate semnăturile solicitate. După finalizarea procedurii de selecție, fiecare candidat selectat are obligativitatea de a aduce documentele în original înainte de încheierea contractului de antrepriză pentru servicii intelectuale

 

Calendarul selecției

Nr crt Pas procedural Perioada/ termene limita
1 Transmiterea dosarelor de candidatură 22.01.2018 – 28.01.2019

Termen limita pentru depunerea dosarelor de candidatura: 28 ianuarie 2019, orele 16.00

2 Evaluarea dosarelor de candidatură 29 ianuarie 2019
3 Anunțarea rezultatelor procedurii de selecție 29 ianuarie 2019
4 Perioada pentru primirea contestațiilor 30 -31 ianuarie 2019

Termen limită pentru depunerea contestației: 31 ianuarie 2019, orele 16.00

Comunicarea rezultatelor finale ale procedurii de selecție 1 februarie 2019

 

Detalii și informații suplimentare privind depunerea dosarelor și procedura de selecție pentru postul de Expert redactare și editare publicație pot fi obținute la adresa de e-mail office@fundatiacorona.ro sau la tel 0232 244 530, persoana de contact Mihaela Hrușcă.