PROFESIONALIZAREA ÎNGRIJIRII LA DOMICILIU ÎN REGIUNEA NE-PID NE

aug. 4, 2015 | Proiecte 2011

Titlul Proiectului: „Profesionalizarea îngrijirii la domiciliu în regiunea NE – PID NE”
Numar de referinta: POSDRU/108/2.3/G/80720
Durata proiectului: 24 de luni
Perioada de implementare: 01.09.2011 – 31.08.2013

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]DESCRIEREA PROIECTULUI[/highlight]

„Profesionalizarea îngrijirii la domiciliu în regiunea NE (PID-NE)” este un proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă” şi este implementat de către S.C. INFO EDUCAŢIA S.R.L. în parteneriat cu Fundaţia Corona Iaşi, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Iaşi şi Asociaţia Mutuală Amitie Vital în perioada 01.09.2011 – 31.08.2013.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]ARIA DE IMPLEMENTARE[/highlight]

Aria de implementare a proiectului este în România, Regiunea de Nord-Est.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI[/highlight]

Valoarea totală a proiectului este de 2259562.60 lei, din care 1981429.25 reprezintă contribuţia solicitată în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]OBIECTIVUL GENERAL[/highlight]

Obiectivul general al proiectului constă în „Creşterea nivelului de calificare pentru 150 de angajaţi din domeniul medico-social din regiunea Nord-Est, din care 113 femei, prin participarea la programe de calificare în meserii din grupa de bază 5133 îngrijitoare la domiciliu”.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]PROGRAMELE DE CALIFICARE FURNIZATE[/highlight]

Programele de calificare furnizate în proiect contribuie la creşterea numărului de specialişti – persoane calificate pentru exercitarea a două ocupaţii care înregistrează o tendinţă de creştere pe piaţa serviciilor medico-sociale din regiunea NE, respectiv îngrijitoare bătrâni la domiciliu şi îngrijitoare bolnavi la domiciliu.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]GRUPUL ŢINTA[/highlight]

Grupul tinta provine din rândul angajatilor unitatilor medicale, centrelor socio-medicale, furnizorilor privati de servicii sociale adresate batrânilor si bolnavilor din regiunea NE, fiind persoane cu nivel redus de calificare, necalificati sau cu calificari redundante pe piata muncii.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]OBIECTIVELE SPECIFICE[/highlight]

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Furnizarea unui pachet complet de servicii de informare, consiliere şi orientare profesională pentru grupul ţintă în vederea creşterii capacităţii de orientare şi menţinere pe piaţa muncii şi facilitării accesului la formare profesională continuă.
  În urma acestui tip de serviciu furnizat în proiect, cei 150 de angajaţi din grupul ţintă vor fi îndrumaţi spre una din calificările oferite în proiect funcţie de profilul psiho-profesional, competenţele şi abilităţile deţinute.
 2. Formarea profesională a 100 de angajaţi din grupul ţintă în ocupaţia îngrijitoare bătrâni la domiciliu COR 5133.1.1 – nivel 1 de calificare
  Prin parcurgerea acestui program, cei 100 de angajaţi din grupul ţintă obţin o calificare completă, utilă şi relevantă prin raportare la cerinţele pieţii muncii regionale, beneficiind în felul acesta de şanse sporite pentru menţinerea pe piaţa muncii.
 3. Formarea profesională a 50 de angajaţi din grupul ţintă în ocupaţia îngrijitoare bolnavi la domiciliu COR 5133.2.1 – nivel 2 de calificare
  Cei 50 de angajaţi din grupul ţintă care urmează acest program de formare obţin în proiect o calificare completă, utilă şi relevantă pentru piaţa muncii la nivel regional.
  Practic, calificarea angajaţilor din grupul ţintă în meseriile propuse în proiect contribuie la creşterea numărului de specialişti într-un domeniu de activitate cu o dinamică pozitivă pe piaţa muncii la nivelul regiunii.
 4. Dezvolarea unui parteneriat activ la nivelul regiunii Nord Est cu rol specific în facilitarea accesului angajaţilor din domeniul medico-social la formare profesională continuă în meserii/ocupaţii specifice
  Parteneriatul dezvoltat în proiect are rolul de a încuraja şi facilita participarea angajaţilor la programe de formare pentru ocupaţii/meserii specifice domeniului medico-social contribuind la creşterea şanselor de menţinere pe piaţa muncii a lucrătorilor socio-medicali prin oferirea de calificări complete şi actuale în corelare cu cerinţele pieţii muncii.

Prin activităţile sale, proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al Axei Prioritare 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” deoarece urmăreşte creşterea nivelului de calificare al persoanelor angajate în sectorul de activitate socio-medical. Calificarea celor 150 de angajaţi din grupul ţintă în ocupaţiile îngrijitoare bătrâni la domiciliu şi îngrijitoare bolnavi la domiciliu contribuie la creşterea şanselor de menţinere pe piaţa muncii deoarece calificarea obţinută în proiect corespunde cerinţelor pieţii muncii la nivelul regiunii NE, în acord cu obiectivele specifice ale Axei Prioritare 2. Obiectivele proiectului se adresează exclusiv anagajaţilor din domeniul de activitate socio-medical şi sunt încadrate în Domeniul major de intervenţie 2.3, vizând dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii economice prin activităţi destinate calificării angajaţilor din unităţile medicale, centrele socio-medicale, ai furnizorilor privaţi de servicii sociale adresate bătrânilor şi bolnavilor din regiunea NE.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]ETAPELE DE DERULARE[/highlight]

Etapele de derulare ale proiectului urmăresc:

 • Formarea echipei de implementare şi derularea acţiunilor iniţiale pentru buna derulare a proiectului;
 • Informarea publicului (angajatori din domeniul medico-social) privind derularea proiectului şi a rezultatelor preconizate;
 • Organizarea şi desfăşurarea activităţilor pentru beneficiari (informare, consiliere şi orientare profesională), urmate de derularea programelor de calificare pentru grupele de studiu;
 • Constituirea, promovarea şi consolidarea parteneriatului regional.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]GRUPUL TINTA[/highlight]

Grupul ţintă al proiectuluieste format din 150 de angajaţi din domeniul socio-medical, din care 113 de femei, din regiunea Nord Est.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]REZULTATELE PROPUSE[/highlight]

Rezultatele propuse ale proiectului:

 • 150 de angajaţi din domeniul medico-social, din care 75% femei, informaţi, consiliaţi şi orientaţi profesional,
 • 100 de angajaţi din domeniul medico-social participanţi la programul de calificare pentru ocupaţia „îngrijitoare bătrâni la domiciliu” COR 5133.1.1 – nivel 1 de calificare, din care 75 cu competenţe certificate la finalul programului de formare,
 • 50 de angajaţi medico-social participanţi la programul de calificare pentru ocupaţia „îngrijitoare bolnavi la domiciliu” COR 5133.2.1 – nivel 2 de calificare, din care 38 cu competenţe certificate la finalul programului,
 • O structură regională de parteneriat între instituţii cu roluri relevante pentru formarea profesională a angajaţilor din domeniul medico-social.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]DIVERSE[/highlight]

Prezentare conferinta de presa la proiectul PID-NE

Achizitie materiale consumabile

Anunţ Publicitar – Achiziţie servicii de Promovare

Anunţ Publicitar – Achiziţie rafturi arhivare