eAntreprenor

apr. 5, 2023 | Proiecte

POCU/829/6/13/140239

Proiectul se adresează studenților (minim anul II de studii), masteranzilor, doctoranzilor și cursanților din universitățile acreditate publice și private din Regiunile Nord Est și Sud Est. Acesta este structurat pe două dimesiuni:

– dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 350 de studenți (minim anul II de studii), masteranzi, doctoranzi sau cursanți prin furnizarea de cursuri de formare profesională;

– susținere financiară prin alocare de granturi în valoare de maxim 40.000 euro/ afacere pentru minim 33 de planuri de afacere selectate în cadrul unei competiții, business-uri care activează în domenii economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domenii de specializare inteligentă conform SNDCI.

 

FINANȚARE

 

Proiectul e-Antreprenor este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”.

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală şi programe de ucenicie.

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC1 și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI2. Contract de finanțare POCU/829/6/13/140239

 

Bugetul total eligibil al proiectului este de 9.683.529,74 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FSE – 8.231.000, 29 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national – 1.415.989, 00 lei și valoare cofinanțare a partenerilor publice – 36.540.45 lei. Valoarea ajutorului de stat din buget este de: 6.393.420, 00 lei.

 

PARTENERI

 

Proiectul este dezvoltat și implementat de 2 parteneri ce reprezintă mediile și sectoarele relevante de interes pentru reușita și succesul intervenției:

 

 Universitatea pentru Științele Vieții Ion Ionescu de Brad Iași, Lider de parteneriat cu anvergură la nivel național, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri specializați în agronomie, horticultură, biotehnologii agricole, inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, ingineria produselor alimentare, ingineria mediului, zootehnie și medici veterinari;

 

 Fundația Corona – ONG cu experiență în formare și educație antreprenorială, servicii de informare, consiliere profesională și mediere pe piața muncii, consultanță și mentorat pentru dezvoltarea antreprenorială, experiență specifică în administrarea și gestionarea de granturi, inclusiv scheme de ajutor de minimis pentru susținerea antreprenoriatului implementate anterior – Trei, Doi, Unu Start Est! si “Educatie si Profit”

 

 

OBIECTIV

 

Obiectivul este susținerea antreprenoriatului și consolidarea gradului de ocupare al absolvenților din învățământul superior din Regiunile Nord Est și Sud Est.

 Creșterea șanselor de ocupare pe piața muncii pentru un număr de cel puțin 350 de studenți, înmatriculați în sistemul național de învățământ superior (minim anul 2 de studii), prin dezvoltarea de competențe antreprenoriale ca urmare a participării la programe autorizate de formare antreprenorială;

 Dezvoltarea numărului de inițiative antreprenoriale, în rândul viitorilor absolvenți de studii superioare, în domenii de specializare inteligentă pentru creșterea gradului de ocupare pe cont propriu;

 Crearea unui mediu de creștere antreprenorială și dezvoltare economică bazat pe tehnologie în care absolvenții de studii superioare se pot implica / angaja.

 Facilitarea dezvoltării de noi tehnologii care vor contribui la crearea de locuri de muncă și la creșterea cerinței pentru forță de muncă calificată de studii superioare;

 Înființarea/ dezvoltarea a 33 de întreprinderi care vor activa în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate prin SNC (domenii și subdomenii de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI).

 Ca urmare a înființării întreprinderilor vor fi create de către beneficiari un număr de cel puțin 66 de locuri de muncă.

 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 24 de luni – 23.12.2021 – 31.12.2023.

 

ACTIVITĂȚI

Proiectul e-Antreprenor cuprinde 3 ETAPE:

 

ETAPA 1 – de la data demarării proiectului 23.12.2021 până la data de 01.07.2022 – Selectarea și înregistrarea grupului țintă – Derularea programului de formare antreprenorială – Selectarea planurilor de afaceri – Organizarea și derularea întreprinderilor simulate – Efectuarea stagiilor de practică – Servicii personalizate de consiliere/ consultanță și mentorat – Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor

 

Rezultatele finalizării etapei 1:

 Informarea și conștientizarea potențialilor beneficiari privind antreprenoriatul și oportunitățile de încurajare și susținere a antreprenoriatului oferite în proiect, prin implementarea unei campanii de informare;

 Informarea, selectarea și înregistrarea în grupul țintă a proiectului a unui număr de 382 de beneficiari studenți (ISCED 5-7, doctoranzi), cursanți (ISCED 4, nivel calificare 5) înmatriculați cel puțin în anul 2 licență/ studii. Din cele 382 de persoane înregistrate în grupul țintă, 376 au fost direcționați către procesul de formare antreprenorială derulat în cadrul proiectului și 6 au fost înregistrați ca urmare a depunerii planului de afaceri în competiția e-Antreprenor (aceștia deținând certificate de absolvire curs Competențe antreprenoriale obținute în afara acestui proiect);

 365 de beneficiari incluși in programul de dezvoltare și formare antreprenoriala – participanți la cursul de formare antreprenorială autorizat: 40 de ore de teorie și practică și maxim 10 ore de asistență și sprijin calificat oferit pe perioada formării în elaborarea unui plan de afaceri ce va fi prezentant la examenul de absolvire a cursului;

 354 de beneficiari – au participat și absolvit programul de dezvoltare și formare profesională antreprenorială „Competențe cheie, comune mai multor ocupații – competențe antreprenoriale și 354 de planuri de afacere realizate de beneficiari cu sprijinul specialiștilor;

 354 de beneficiari (studenți, masteranzi, doctoranzi) dispun de pregătirea necesară demarării unei afaceri pe cont propriu și/ sau a gestionării unei afaceri ca urmare a serviciilor oferite în proiect;

 O metodologie de evaluare a planurilor de afacere care să asigure un proces de evaluare transparent, echidistant si obiectiv adresat beneficiarilor proiectului și/sau altor beneficiari eligibili care au finalizat cursul de competențe antreprenoriale la alt formator în limitele impuse de finanțator https://sas-usamviasi.ro/

 Organizarea și desfășurarea unei competiții de planuri de afaceri transparente, echidistante și obiective care să conducă la selectarea celor mai bune planuri de afaceri pentru finanțare într-un singur apel de proiecte – etapa de evaluare și selecție;

 În competiție au fost înregistrate 58 Planuri de Afaceri, ca urmare a activității de selecție și evaluare a planurilor de afaceri 33 dintre de acestea au fost selectate spre finanțare, la care se adaugă 3 pe lista de rezervă;

 35 de beneficiari de servicii personalizate de consiliere, consultanță și mentorat, inclusiv sprijin calificat în realizarea demersurilor de înființare a firmelor;

 Stagii de pregatire in intreprinderi simulate;

 Stagii de practica in intreprinderi reale – 40 de ore de activitate/ participant la stagiu de practică;

 33 de granturi acordate în proiect – 33 de contracte de subvenție încheiate pentru finanțarea afacerilor care activează în domenii cu potențial competitiv conform SNC și în domenii de specializare inteligentă conform SNCDI

 

ETAPA 2 – de la 01.07.2022 până la data de 01.07.2023 – Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri – Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

Ajutorul de minimis se va putea acorda în două tranșe, după cum urmează:

https://sas-usamviasi.ro/

a. tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat;

b. tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri.

 

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin numărul minim de persoane asumat prin planul de afaceri.

 

Locurile de muncă vor fi menținute ocupate pentru o perioadă de minim 12 luni consecutive, din care minim 6 luni în etapa de implementare și minim 6 luni în perioada de sustenabilitate a planului de afaceri.

 

Atât în perioada de 12 luni de implementare a planului de afaceri cât și în perioada de sustenabilitate beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să asigure menținerea locurilor de muncă în parametrii asumați prin Planul de afaceri (normă de lucru, nivel salarial).

 

În perioada de implementare a planurilor de afaceri se va asigura monitorizarea funcționării și dezvoltării celor 33 de afaceri finanțate în cadrul proiectului conform celor 33 de contracte de subvenție încheiate în etapa 1.

 

Monitorizarea planurilor de afaceri va fi reglementată printr-o procedură care stabilește:

– indicatorii urmăriți, obligațiile și termenii de raportare a beneficiarilor;

– modalități de monitorizare, verificare și control;

– instrumentele de verificare și monitorizare utilizate;

– măsuri care se impun în cazul încălcării condițiilor prevăzute de schema de minimis.

Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a raporta administratorului schemei de minimis toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei.

 

ETAPA 3 – va demara de la data de 01.07.2023 până la data de 31.12.2023 – Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri.

Administratorul schemei de minimis va efectua şi monitoriza respectarea regulilor de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv: continuarea funcționării afacerii, inclusiv menținerea locurilor de muncă create, pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni. Sustenabilitatea întreprinderii este îndeplinită doar atunci când întreprinderea sprijinită funcționează minim 6 luni de la finalizarea celor 12 luni de implementare a planului de afaceri selectat pentru finanțare și asigură menținerea locurilor de muncă în parametrii asumați prin Planul de afaceri (normă de lucru; nivel salarial).

 

 

CONTACT

 

Pentru informații suplimentare: Fundația Corona adresa de email: antreprenoriat@fundatiacorona.ro

Pentru informații suplimentare: Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași adresa de email: e.antreprenor@gmail.com