Educație și Profit

apr. 5, 2023 | Proiecte

Cui ne adresăm?

Studenților, masteranzilor, cursanților și doctoranzilor din universitățile acreditate publice și private din Regiunile Nord Est și Sud Est care doresc să își deschidă o afacere. Aceștia trebuie să fie cetățeni români cu domiciliul/reședința în România înmatriculați la zi în cel puțin anul II de studii licență.

Obiectiv

Proiectul urmărește susținerea antreprenoriatului și consolidarea gradului de ocupare al absolvenților din învățământul superior din Regiunile Nord Est și Sud Est în domenii de activitate cu potențial competitiv identificate conform SNC și domenii de specializare inteligentă conform SNCDI. Prin proiect se propune reducerea fenomenului și impactului socio-economic al emigrării tinerilor calificați, specialiști în diverse domenii de activitate, prin implementarea unui model inovativ de intervenție orientat pe dezvoltarea și susținerea activă a potențialului antreprenorial al tinerilor aflați în procesul de formare.

Activități

350 de studenți, masteranzi, cursanți și doctoranzi vor beneficia de cursuri de formare antreprenorială, consolidarea abilităților și deprinderilor antreprenoriale și concretizarea inițiativelor antreprenoriale cu efecte pozitive asupra comunității și mediului.

Concret, vor participa la un curs acreditat de dezvoltare a competențelor antreprenoriale unde vor învăța cum să elaborezi un plan de afaceri și cum să-ți administrezi propria firmă. Acest curs este gratuit și la finalizarea acestuia se va oferi o bursă de 200 lei. (Condiție: nu trebuie să mai fi absolvit un curs de Competențe antreprenoriale acreditat ANC finanțat din fonduri UE).

33 planuri de afaceri vor fi susținute financiar prin alocare de granturi în valoare de maxim 40.000 euro/afacere pentru planurile de afacere selectate în cadrul unei competiții, business-uri care activează în domenii economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si domenii de specializare inteligentă conform SNCDI.

Parteneri

Modelul este dezvoltat și implementat de trei parteneri ce reprezintă mediile și sectoarele relevante și de interes pentru reușita și succesul intervenției, respectiv:

– un reprezentant al societății civile – Fundația Corona, Leader de parteneriat. ONG cu experiență în formare și educație antreprenorială, servicii de informare, consiliere profesională și mediere pe piața muncii, servicii de consiliere, consultanță și mentorat pentru dezvoltarea antreprenorială, experiență specifică în administrarea si gestionarea de granturi, inclusiv scheme de ajutor de minimis pentru susținerea antreprenoriatului implementate anterior – Trei, Doi, Unu Start Nord EST! www.vreauprofit.ro

– o instituție de învățământ superior – Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” Iași, cu anvergură la nivel național și european, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri specializați în agronomie, horticultură, biotehnologii agricole, inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, ingineria produselor alimentare, ingineria mediului, zootehnie, licențiați în biologie și doctori medici veterinar;

– o instituție reprezentativă pentru mediul de afacere– Camera de Comerț și Industrie a Județului Iași, organizație autonomă de utilitate publică care are ca misiune reprezentarea și apărarea intereselor comunității de afacere și activează în domeniul serviciilor suport pentru afacere, conform Legii 335/2007 și prevederilor statutare;

Finanțare

Bugetul total al proiectului 9.680.793,20 lei, din care 6,393,420.00 lei reprezintă ajutor de stat alocat schemei de minimis Innotech Student. Contract de finanțare POCU/829/6/13/140965

Proiectul este cofinanțat prin: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie.
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC1 și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI2.
Apel: POCU/829/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar si non-universitar care își găsesc un loc de munca urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI

Contact

 antreprenoriat@fundatiacorona.ro

Social Media

https://www.facebook.com/educatiesiprofit


Înregistrarea in Grupul Țintă

Pentru ca o persoana sa fie înregistrata in proiect trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • urmează cursurile universitare la o instituție de învățământ superior acreditata publica sau privata din Regiunea Nord Est sau Regiunea Sud Est si se afla intr-una dintre situațiile:
 • este student (ISCED 5-7) – aspect demonstrat cu adeverința de studii din care să reiasă că la data intrării în operațiune este înmatriculat în cel puțin anul 2 de studii de licență;
 • este Doctorand în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi);
 • este cursant (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați la data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii;
 • are domiciliul/ reședința în oricare dintre regiunile de dezvoltare ale României – regiunile mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru cât și regiunea mai dezvoltată București-Ilfov.

Nu pot fi înregistrați in grupul țintă al proiectului persoanele care, deși îndeplinesc condițiile de eligibilitate, dețin un certificat de absolvire „Competențe cheie, comune mai multor ocupații – competențe antreprenoriale” obținut in urma participării la un curs de formare profesionala derulat in cadrul unui proiect cu fonduri nerambursabile (situație de dubla finanțare a serviciului oferit in proiect).

In grupul țintă vor fi incluse doar persoanele care respecta criteriile de eligibilitate, înregistrarea realizandu-se in ordinea înscrierii.

Metodologie selectie inregistrare Grup Tinta

Conform prevederilor din Ghidul solicitantului condiții specifice Innotech Student, participanții la programul de formare profesionala primesc subvenție. Cuantumul maxim al subvenției pentru fiecare participant este de 5 lei/ora de instruire, respectiv 200 de lei pentru 40 de ore de instruire.

Metodologie acordare subventii participanti curs


COMPETITIA PLANURILOR DE AFACERI „EDUCATIE SI PROFIT”

GHIDUL APLICANTULUI, publicat azi 19.01.2021, prezintă condițiile de desfășurare a competiției “EDUCAȚIE ȘI PROFIT” organizat de parteneriatul format din Fundația Corona, în calitate de administrator al schemei de minimis, Camera de Comerț si Industrie Iași si Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași.

Ghidul aplicantului – Competitia pentru finantarea planurilor de afaceri “Educatie si profit”

 

Corrigendum nr.1 publicat pe 11.02.2022 

Corrigendum nr.1 la Ghidul aplicantului Educatie si profit

In cadrul Ghidului aplicantului pentru Competiţia planurilor de afaceri Educaţie și profit”, se modifica urmatoarele anexe:

 Anexa 2 Plan de afaceri – Versiunea 01, februarie 2022

 Anexa 4 Declaratia_eligibilitate – Versiunea 01, februarie 2022

 Anexa 9 Declaratie angajament – Versiunea 01, februarie 2022

 Anexa 10 Grila de evaluare CAE – Versiunea 01, februarie 2022

Corrigendum nr.2 publicat pe 23.02.2022 

Calendar de selectie a planurilor de afaceri

A fost actualizată Anexa 8 Calendarul de selecţie a planurilor de afaceri – Versiunea 01, februarie 2022

Corrigendum nr.3 publicat pe 09.03.2022 

Contract de subventie

A fost actualizata anexa 7 Contract de subventie – Versiunea 01, martie 2022

Corrigendum nr.4 publicat pe 21.04.2022 

Calendar de selectie a planurilor de afaceri

A fost actualizată Anexa 8 Calendarul de selecţie a planurilor de afaceri – Versiunea 02, aprilie 2022

Corrigendum nr.5 publicat pe 02.05.2022 

Anexa 8 Calendar de selectie a planurilor de afaceri_02.05.2022

A fost actualizată Anexa 8 Calendarul de selecţie a planurilor de afaceri – Versiunea 03, mai 2022

Corrigendum nr.6 publicat pe 14.06.2022 

A fost actualizata anexa 7 Contract de subventie – Versiunea 02, iunie 2022

Anexa 7 Contract de subventie_V02

Metodologia de evaluare a planurilor de afaceri  

         din cadrul competitiei „Educatie și profit” cod My smis 140965

Metodologie de evaluare

      Rezutatele procesului de evaluare in cadrul competitiei “Educatie si profit” – etapa de evaluare tehnica si financiara 04.05.2022

                Rezultatele procesului de evaluare – etapa ETF

     Rezutatele procesului de evaluare in cadrul competitiei “Educatie si profit” – in urma contestatiilor 16.05.2022

Raport de evaluare in urma contestatiilor

      Raport final de evaluare cu planurile de afaceri propuse spre finanţare în cadrul competiţiei “Educaţie și profit” 19.05.2022

Lista planurilor de afaceri admise la finantare_19.05.2022

       Raport actualizat cu planurile de afaceri propuse spre finantare în cadrul competiţiei  “Educaţie și profit” în urma retragerilor 25.05.2022

Lista actualizata a planurilor de afaceri admise la finantare_25.05.2022

 

 

Elemente generale ale competiției

Competiția de planuri de afaceri se va desfășura într-un singur apel de proiecte.

Valoarea schemei de minimis din cadrul proiectului „EDUCATIE SI PROFIT”: 6.393.420 lei

Planurile de afaceri finanțate in cadrul apelului de proiecte:  minimum 33 de planuri de afaceri

Valoare maxima finanțată per plan de afaceri: 193.740,00 lei/plan de afaceri

Calendarul competiției este anexa la Ghidul Solicitantului.

In cadrul competiției se pot înscrie următoarele persoane:
a) persoane care au participat la cursurile de formare antreprenoriala organizate in cadrul proiectului si care se încadrează in categoriile de grup țintă eligibile;
b) persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenoriala organizate in cadrul proiectului si care se încadrează in categoriile de grup țintă eligibile, cu condiția sa fi absolvit anterior un curs de antreprenoriat si sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții :
1. au domiciliul sau reședința in mediul urban sau rural în regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru, regiunea București Ilfov
2. este student (ISCED 5-7) – aspect demonstrat cu adeverința de studii din care să reiasă că la data intrării în operațiune (în prima zi de curs de competențe antreprenoriale) este înmatriculat în cel puțin anul 2 de studii de licență / Doctorand în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi) / cursant (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați la data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii;
3. urmează cursurile la o universitate publică sau privată acreditată din Regiunea de implementare a proiectului, respectiv Nord Est şi Sud Est.
4. intenționează sa înființeze o afacere non-agricola in mediul urban/rural din Regiunea Nord Est si/sau Sud Est.
5. dețin un certificat de absolvire a cursurilor de formare antreprenoriala, recunoscut de ANC.

IMPORTANT!

! Pentru ca persoanele care nu au participat la cursurile de formare antreprenoriala organizate in cadrul proiectului să depună un plan de afaceri în competiție, este necesar ca în perioada de depunere a planurilor de afaceri să se înscrie în grupul țintă al proiectului, apoi vor putea trece la depunerea efectivă a planului de afaceri.
Numărul de planuri de afaceri înscrise în competiție de aplicanţi care nu au participat la cursurile de formare antreprenoriala organizate in cadrul proiectului este limitat la 30. ! Principiul de înscriere a planului de afaceri în competiție este „primul venit-primul servit”.
Numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va putea depăși 10% din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordat în cadrul proiectului (maxim 3 planuri de afaceri).
! Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul prezentului apel.
! Persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar și calitatea de administrator al întreprinderii beneficiare de ajutor de minimis, în cazul în care întreprinderea înființată conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat.


Întrebări frecvente

 • Care este durata proiectului?

Perioada de implementare a Proiectului “EDUCATIE SI PROFIT” este de 24 luni, respectiv între data [23/12/2021] și data [22/12/2023].

 • Care sunt criteriile de eligibilitate pentru intrarea in Grupul Țintă al proiectului?

Proiectul se adresează studenților (minim în anul II de studiu), masteranzilor, doctoranzilor și cursanților care urmează cursurile universitare la o instituție de învățământ superior publică sau privată din Regiunea Nord Est sau Regiunea Sud Est.

!!! Nu pot participa la cursurile de „Competențe cheie, comune mai multor ocupații- competențe antreprenoriale”, organizate în cadrul proiectului “Educație și Profit”, persoanele care au absolvit acest curs în cadrul unui alt proiect cu fonduri nerambursabile (situație de dublă finanțare a serviciului oferit în proiect), însă aceste persoane pot depune plan de afaceri în competiție.

 • Care sunt documentele necesare înscrierii în proiect?

Documente ce trebuie prezentate în vederea verificării eligibilității/înregistrării în proiect a beneficiarilor:

carte de identitate;

certificat de naștere, certificat de căsătorie (unde este cazul);

diploma/adeverință /foaie matricola pentru ultimele studii absolvite;

adeverință de student în original emisă de instituția de învățământ superior care atestă includerea într-una din situațiile de studii mai sus expuse;

!!! Înregistrarea în grupul țintă (completarea dosarului individual al beneficiarului) se realizează după furnizarea tuturor documentelor anterior menționate!

 • Care este durata cursului „Competențe cheie, comune mai multor ocupații- competențe antreprenoriale”?

Durata cursului este de 40 de ore.

 • Cum sunt desemnate planurile de afaceri câștigătoare?

Planurile de afaceri vor fi desemnate câștigătoare în urma organizării unei competiții. Condițiile participării și desfășurării competiției vor putea fi găsite în Ghidul Solicitantului (cu anexe) ce va fi publicat în perioada următoare pe site-ul Fundației Corona www.fundatiacorona.ro

 • Ce urmează după desemnarea planurilor de afaceri câștigătoare?

Câștigătorii competiției vor participa la activitatea întreprinderii simulate, stagii de practică, care se va finaliza cu înființarea firmei și contractarea subvenției.

 • Când se semnează contractele de subvenție cu persoanele care au câștigat competiția planurilor de afaceri?

Ne propunem ca semnarea contractelor de subvenție să aibă loc până la 22.06.2022.

 • Care este perioada de implementare a afacerii?

Perioada de implementare a afacerii este de 12 luni (23.06.2022-22.06.2023).

 • Care este perioada de sustenabilitate a firmei?

6 luni (23.06.2023-22.12.2023).

!!! Datele de mai sus sunt estimate la momentul începerii proiectului. Pot apărea modificări de calendar care vor fi anunțate in prealabil.